GG Werkmagazine
 
 
 
Ontwikkelingen duurzame landbouw in beeld

Welke voortgang boekt de landbouw op weg naar duurzaamheid? In opdracht van het Ministerie van LNV bracht het LEI (onderdeel van Wageningen UR) voor het eerst een overzicht uit van de stand van zaken in verschillende sectoren voor wat betreft economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid (vaak aangeduid als de drie P's: profit, planet en people). Naast het agrocomplex als geheel wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de glastuinbouw, de melkveehouderij en de varkenshouderij. Het rapport Duurzame landbouw in beeld geeft geen samenvattende 'rapportcijfers' maar bevat veel gegevens over elk van de genoemde duurzaamheidsaspecten.

Het agrocomplex als geheel
De nog steeds toenemende toegevoegde waarde van het totale agrocomplex (25% groei tussen 1995 en 2002) is steeds meer gebaseerd op de industriŽle verwerking van buitenlandse grondstoffen. Daardoor bleef de werkgelegenheid vrijwel op peil. De voedings- en genotmiddelenindustrie is er in geslaagd haar milieubelasting terug te dringen. Hetzelfde geldt voor de primaire land- en tuinbouwbedrijven, die de laatste tien jaar bij toenemende productie minder ammoniak en broeikasgassen zijn gaan uitstoten, het mineralenoverschot hebben weten te verlagen en minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Glastuinbouw
De glastuinbouw heeft de afgelopen twintig jaar het energiegebruik per eenheid product weten te halveren. Toch blijft de energie-efficiencyindex nog achter bij de doelstelling, onder meer door toenemende belichting en achterblijvend gebruik van duurzame energiebronnen. De voedselveiligheid in de Nederlandse groente- en fruitsector steekt uit boven die in andere landen, doordat steeds meer bedrijven gaan voldoen aan strenge certificeringseisen die de markt stelt. Het arbeidsvolume in de glastuinbouw blijft de laatste jaren op peil. Er zijn veel niet-gezinsarbeidskrachten werkzaam, en het ziekteverzuim ligt relatief laag. De aanpak van illegale arbeid begint effect te sorteren.

Melkveehouderij
Door dalende opbrengstprijzen lopen de financiŽle resultaten in de melkveehouderij de laatste jaren terug. Veel bedrijven investeren daarom minder dan wenselijk zou zijn met het oog op continuÔteit. Het aantal bedrijven daalt en daarmee ook de werkgelegenheid. Eťn op de vijf bedrijven ontvangt een deel van zijn inkomen uit ťťn of andere vorm van verbreding, zoals agrarisch natuurbeheer. De ontwikkeling van de biologische melkveehouderij stagneert. Het welzijn van de koeien staat nauwelijks ter discussie, maar door schaalvergroting en mestbeleid neemt het zomerstalvoederen toe ten koste van de weidegang. De milieubelasting door melkveebedrijven vertoont een dalende lijn.

Varkenshouderij
De varkenshouderij heeft economisch gezien een paar slechte jaren achter de rug. De investeringen bleven op veel bedrijven achter bij de afschrijvingen en het aantal bedrijven liep terug. De Nederlandse varkenshouderij verloor marktaandeel in de EU.

Op het gebied van milieu, dierwelzijn en gezondheid doen zich geleidelijk verbeteringen voor, maar de druk vanuit de samenleving tot verdergaande maatregelen blijft groot. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het nog bescheiden aandeel zeugen in groepshuisvesting en de grote afstanden waarover geŽxporteerde dieren worden vervoerd.

Meer over duurzame landbouw vindt u op de
biologische-boerderij.startpagina.nl

Meer informatie
Veel meer informatie vindt u op de
leiderschap.startpagina en de management.startpagina. Verder op de assertiviteit.startpagina en de motivatie.startpagina. Ook vindt u veel relevante links op de arbeidsmarkt.startpagina, de arbeidsrecht.startpagina de onderhandelen.startpagina en de conflicthantering.startpagina.

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster