Werkbelasting risico voor zwangerschap

Zwangeren die in ploegendienst werken, veel staan, een hoge werkdruk kennen of zwaar tillen, hebben een verhoogd risico op een vroeggeboorte en een baby met een laag geboortegewicht, zo blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2005 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het centrum, dat gevestigd is in het AMC, adviseert dan ook het werk van zwangeren in deze beroepsgroepen vroegtijdig te verlichten, ruim vóór de vierentwintigste week van de zwangerschap.
Daarnaast vraagt het NCvB meer aandacht voor de psychische gevolgen van pesten, geweld en intimidatie op de werkplek en stelt het preventieve maatregelen voor in sectoren met levende lawaaibronnen zoals de varkenshouderij, zwembaden en kinderdagverblijven.

Het aantal gemelde beroepsziekten is het afgelopen jaar nauwelijks veranderd, wel zijn er verschuivingen zichtbaar. Zo stijgt het aantal psychische werkgebonden aandoeningen, mede als gevolg van reorganisaties en toenemende agressie en geweld op de werkplek. Vooral in de dienstensector en bij de overheid ervaren werknemers vaker agressief of intimiderend gedrag.
Het NCvB signaleert ook positieve tendensen. Door preventieve maatregelen nemen beroepsziekten als OPS door oplosmiddelen en latexallergie af. Ook aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat komen minder vaak voor door een verminderde lichamelijke werkbelasting.

Het is al langer bekend dat geluid van mechanische bronnen zoals machines, verkeer en muziek hardhorendheid kan veroorzaken. Het NCvB pleit echter ook voor een gehoorbeschermingsprogramma voor medewerkers die langdurig worden blootgesteld aan ‘levend’ lawaai. Zo lopen zweminstructeurs, medewerkers van kinderdagverblijven en varkenshouders ook risico. Door gehoorbeschermende of akoestische maatregelen kunnen ook deze werknemers beschermd worden tegen deze beroepsziekte.

Het NCvB benadrukt het belang van een beter vaccinatiebeleid tegen beroepsziekten zoals hepatitis-B in branches en beroepen buiten de gezondheidszorg, met name bij politie, brandweer, plantsoenendiensten en afvalverwerkers. En bij de uitbraak van nieuwe infectieziekten – bijvoorbeeld bij het ‘ruimen’ van een besmette veestapel -  moeten de betrokken instanties nauw samenwerken om het risico op infecties met soms ernstige gevolgen te voorkomen.
Het Signaleringsrapport Beroepsziekten besteedt voorts aandacht aan de risico’s van fijn stof. Bekend is dat inademing van fijn stof kan leiden tot longaandoeningen. Steeds duidelijker wordt echter dat opname van fijn stof uit bijvoorbeeld dieseluitlaatgassen tevens stollingsafwijkingen en hart- en vaatziekten kan veroorzaken.

Wat de gezondheidszorg betreft komt het NCvB tot de conclusie dat veel prikincidenten zijn te voorkomen door gerichte preventieve maatregelen op de werkvloer. Voor werknemers kan een prikincident grote gevolgen hebben zoals besmetting met ernstige ziekten als HIV, hepatitis-B of -C. Het NCvB stelt dat nog lang niet alle risicogroepen vaccinatie wordt aangeboden tegen hepatitis-B. Bovendien worden na prikincidenten lang niet altijd de juiste acties ondernomen.

Het NCvB brengt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gegevens zijn gebaseerd op meldingen van de Arbo-diensten en individuele bedrijfsartsen, die verplicht zijn beroepsziekten te melden aan het NCvB. Het rapport geeft per branche een overzicht van de gemelde beroepsziekten. Daarnaast worden trends beschreven binnen beroepsziekten en zogenaamde alerts, zaken die volgens het NCvB hoge prioriteit moeten krijgen bij professionals in de Arbopraktijk, werkgevers en werknemersorganisaties en overheid.

Meer informatie
Meer informatie over werkdruk vindt u op
werkdruk.startpagina.nl.
Raadpleeg ook eens de haptonomie.startpagina.nl en de haptotherapie.startpagina.nl. 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster