Voorbereidingen voor gedeeltelijke verlaging van uiterwaard bij Arnhem

Rijkswaterstaat is gestart met een zestal onderzoeken ter voorbereiding van de gedeeltelijke verlaging van de uiterwaard bij Meinerswijk in Arnhem. De verlaging maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Het programma is nodig om de 4 miljoen mensen die in het rivierengebied wonen te beschermen tegen hoogwater.

De zes onderzoeken zijn op het gebied van archeologie, geohydrologie (effecten op grondwater), hydraulica (effecten op rivierloop), bodem, kabels en leidingen en explosieven. De onderzoeken zijn nodig om te kunnen bepalen wat de beste manier is om de gewenste waterstanddaling te realiseren.

Explosievenonderzoek
Vijf van deze onderzoeken zijn bureauonderzoeken. Alleen het explosievenonderzoek gebeurt in het veld. Dit onderzoek is nodig om in kaart te brengen of er nog niet gesprongen explosieven in het gebied begraven liggen. Het onderzoek in deze fase gebeurt met behulp van oppervlaktedetectie. Er wordt dus niet gegraven. Pas in een later stadium zullen eventuele verdachte plekken nader worden onderzocht. Wanneer er materiaal gevonden wordt dat moet worden weggehaald, krijgen omwonenden hiervan bericht.

Oppervlaktedetectie
De onderzoeken concentreren zich in het gebied de Bakenhof vanaf de John Frostbrug tot de nevengeul, de Groene Rivier, de uiterwaard ten westen van de IJssellinie en een aantal stukjes ten westen van de Praets en bij de plas van Bruil.

Samenwerking gemeente
De verlaging door Rijkswaterstaat is verweven met de plannen die de gemeente Arnhem met bewoners en belangstellenden heeft ontwikkeld voor dit gebied. De gemeente wil het gebied en de ontwikkelingen hierin steeds in samenhang bekijken. Zo kunnen bij beslissingen over de uiterwaardvergraving ook de doelstellingen die zijn geformuleerd in de Bevindingenrapportage van december 2009 worden meegewogen. De gemeente en Rijkswaterstaat zullen daarom nauw samenwerken in dit proces.

Ruimte voor de Rivier
In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om de veiligheid te vergroten en daarmee in de toekomst het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen.

Het programma Ruimte voor de Rivier draagt bij aan de veiligheid van 4 miljoen Nederlanders die in het rivierengebied wonen. De rivier krijgt op 39 plaatsen meer ruimte. Naast veiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Meer informatie
Veel meer over de Rijn vindt u op de
rijn.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster