Overheden werken samen aan integer bestuur

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Korpsbeheerdersberaad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de ‘Modelaanpak integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie’ vastgesteld.

Deze modelaanpak houdt in dat alle gemeenten, provincies, waterschappen, de politie en het Rijk een integriteitsbeleid moeten voeren dat aan bepaalde basisnormen voldoet. Zo moeten ze een gedragscode hebben en periodiek onderzoek doen naar kwetsbare handelingen, functies en processen. De integriteitsregels gelden zowel voor ambtenaren als voor politieke ambtsdragers. Doel is de overheden weerbaarder te maken tegen schendingen van de integriteit.

Vanaf 2007 moeten alle betrokken overheidsorganisaties voldoen aan de basisnormen. Ze bepalen zelf hoe ze dat doen.

Aanleiding voor de modelaanpak is de inventarisatie van het integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie uit juli 2004. Deze inventarisatie is gehouden onder gemeenten, provincies, waterschappen, politiekorpsen, het Rijk en de Staten-Generaal. Uit de inventarisatie bleek dat er in een aantal opzichten nog een slag is te maken bij het integriteitsbeleid.

Integriteit is de belangrijkste voorwaarde voor het vertrouwen tussen burgers en overheid. Het is de verantwoordelijkheid voor elk overheidsorgaan om het integriteitsbeleid optimaal vorm te geven. Het kabinet wil daaraan samen met de andere organisaties een impuls aan geven. 

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op: integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster