Meer controle overheid op integriteit organisaties en bedrijven

Bestuursorganen kunnen vergunningen, subsidies en opdrachten voor organisaties en bedrijven weigeren als er gerede twijfel is over de integriteit van de betreffende aanvrager. Dit is geregeld in de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). De overheden kunnen naast het eigen onderzoek ook vanaf vandaag het Bureau BIBOB van het ministerie van Justitie inschakelen voor een nader advies over de aanvrager van de dienst.

Bestuursorganen die moeten beslissen of zij een vergunning, subsidie of een (bouw)opdracht moeten geven aan een organisatie of een bedrijf hebben vanaf vandaag de mogelijkheid deze te weigeren als het vermoeden bestaat dat de verleende dienst wordt gebruikt voor criminele doeleinden. Daarmee wordt voorkomen dat de overheid criminelen of criminele organisaties faciliteert. Daarvoor zal het bestuursorgaan een integriteitsonderzoek moeten uitvoeren via de eigen informatie en de openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel.

Als het wenselijk wordt geacht kan het bestuursorgaan tevens het Bureau BIBOB om advies vragen. Dit bureau heeft toegang tot de gesloten bronnen zoals de politieregisters en de Belastingdienst. Het Bureau BIBOB, een onderdeel van het ministerie van Justitie, onderzoekt niet alleen de antecedenten van de aanvrager, maar onderzoekt ook zijn of haar directe omgeving zoals andere leidinggevenden in de betreffende organisaties en de zakelijke relaties. Dit kan leiden tot een advies over de mate van gevaar (geen, enige mate of ernstig) dat het bestuursorgaan loopt om ongewild criminelen te faciliteren als de dienst zou worden gegund. Tevens is het bureau belast met het verstrekken van voorlichting over de werking en de implementatie van de wet.

De wet BIBOB geldt voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen en zelfstandige bestuursorganen die bepaalde aanbestedingsprocedures aangaan. Voorbeelden zijn de Informatie Beheer Groep, de Sociale Verzekeringsbank, NS Railinfrabeheer, de Kamers van Koophandel, de Nederlandse Bank, het Centraal orgaan opvang asielzoekers, keuringsdiensten en ziekenfondsen. De wet beperkt zich tot voor wat betreft de aanbestedingen tot de branches Bouw, ICT, Milieu (afvalverwerking); voor vergunningen tot de Bouw, horeca, het beroepsvervoer, coffee- en smartshops, seksinrichtingen en escortservices, speelautomatenhallen, opiumontheffingen en woningcorporaties. Voor subsidies geldt dat in iedere afzonderlijke subsidieregeling opgenomen kan worden dat de Wet BIBOB van toepassing is.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster