Het Arbeidsrecht in Nederland

Het arbeidsrecht regelt in Nederland de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel zijn als collectief.
Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kun je te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer je werkzaam bent als ambtenaar of werkt op basis van een uitzendovereenkomst.

Toepasselijke wetgeving
De basis voor het arbeidsrecht is boek 7 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek (Bijzondere overeenkomsten), titel 10 (Arbeidsovereenkomst). In afdeling 11 van deze titel staan enkele bijzondere bepalingen met betrekking tot de uitzendovereenkomst.

Belangrijkste onderwerpen in BW:7
De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht BW:7 vanaf Artikel 610 zijn:
wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of tenminste 20 uur arbeid per maand)
wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet)
wanneer geldt een proeftijd
wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap)
de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de reintegratieverplichtingen van de werknemer
verlof
gelijke behandeling
hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (kantonrechtersformule, ontslagvergunning UWV WERKbedrijf, collectief ontslag)

Andere wetgeving
Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht, is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet melding collectief ontslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Toepasselijke EU-regelgeving is met name het EG-verdrag inzake recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. Ook fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving zijn van invloed op de arbeidsrelatie.

(Bron: Wikipedia)

Veel meer over het arbeidsrecht vindt u op de
arbeidsrecht.startpagina.nl


Ook de arbeidsmarkt.startpagina.nl, de conflicthantering.startpagina.nl en de onderhandelen.startpagina.nl bieden een schat aan informatie.

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster